Poštovani posjetioci,

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji Opštine Herceg Novi, da će Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (" Sl.list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) , a u vezi člana 20 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("sl.list CG-op.propisi" br. 41/21, 5/22, 33/22, 7/24), izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti i turističke takse za 2023. godinu, dana 05.06.2024 . godine.
Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84. i 85. Zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem istog na oglasnoj tabli ove Uprave, na internet stranici Opštine Herceg Novi (hercegnovi.me) i na portalu eUprave (euprava.me).
Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja je 05.06.2024.godine, pa je datum isteka roka 15.06.2024 godine.
Uvid u Rješenje se može izvršiti lično u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi svakog radnog dana u periodu od 8 do 11h.


 

Poštovani posjetioci,

za preuzimanje dokumenata koji su po količini podataka zahtjevniji (podatak u zagradi), predlažemo da koristite desni klik i izbor Save link as.. ili Save target as..  i otvorite dokument tek po preuzimanju na svoj računar. Sva dokumenta su u formatu pdf i xls.za 2024. godinu


za 2023. godinu


za 2022. godinu 


za 2021. godinu


za 2020. godinu


 za 2019. godinu


 za 2018. godinu 


za 2017. godinu

Nacrt odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2017. godinu 


za 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Opštine Herceg Novi za 2016. godinu

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 021/16 od 11.05.2016)

Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2016. godinu 

Nacrt odluke o Budžetu opštine Herceg Novi za 2016 godinu

Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC) - Knjiga internih procedura


za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2015. godinu

Odluka o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2015 godinu 

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/15 od 06.04.2015.)

Mišljenje Ministarstva finansija na Nacrt Odluke o Budžetu za 2015. godinu 

Zaključak o donošenju Nacrta Odluke o Budžetu za 2015. godinu


za 2014. godinu

Odluka o Budžetu za 2014. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 40/13  od 31.12.2013. godine


za 2013. godinu

Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine za 2013. godinu i Izvještaj revizije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2013. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 36/13  od 6.12.2013. godine

Izvještaj o ostvarenju budžeta u periodu 1.1.2013. - 30.6.2013.
(usvojen na 12. redovnoj sjednici Skupštine opštine od 18.9.2013. godine)

Odluka o Budžetu za 2013. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 02/13 od  11.01.2013.


za 2012. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2012. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 21/13 od 11.07.2013. godine

Odluka o izmjenama  i  dopunama  Odluke o  Budžetu za 2012. godinu

"Sl. list CG - OP", br. 36/12  od 7.12.2012. godine

Odluka o Budžetu za 2012. godinu

"Sl. list CG - OP", br. 007/12-31. od 04.03.2011. godine


za 2011. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2011. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 025/12 od 1.08.2012. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2011. godinu
"Sl.list CG-OP", br. 037/11-84. od 09.12.2011. godine

Odluka o budžetu za 2011. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 008/11-61. od 04.03.2011 godine
Obrazloženje Odluke o Budžetu
Izvršenje Budžeta (1.1.2010. - 31.12.2010.)


za 2010. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2010. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 022/11 od 21.06.2011 godine
Obrazloženje Odluke o završnom računu Budžeta

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2010. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 040/10-56. od 14.12.2010 godine
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu 

Odluka o Budžetu za 2010. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 008/10-30. od 01.03.2010 godine


za 2009. godinu

Odluka o završnom računu Budžeta za 2009. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 031/10-34. od 01.10.2010 godine

Odluka o budžetu za 2009. godinu
"Sl. list CG - OP", br. 007/09-5. od 18.02.2009. godine

POP, PIR I IZDACI PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA ZA PERIOD 01.01.19.-31.12.19

v.d. Sekretarka: Vesna Milović

zvanje: Spec.Sci menadžmenta u pomorstvu

tel/faks: 031 323-512

e-adresa:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije, Objavljeno dana 19.04.2024. godine 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije, 21.09.2022. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije, 15.06.2022. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije, Objavljeno dana 24.03.2022. godine  


Izvještaj o radu za 2018. godinu Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode

Izvještaj o radu za 2019. godinu Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 17

Sekretarijat za finansije vrši poslove uprave koji se odnose na:


-Izradu Odluke o nacrtu budžeta opštine; nacrta izmjena i dopuna Budžeta opštine uz analizu zahtjeva potrošačkih jedinica za dodjelu budžetskih sredstava, utvrđivanje i sprovođenje fiskalne politike Opštine; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu koje utvrđuje predsjednik opštine; izradu Stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja budžeta; propisivanje bližeg sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izradu nacrta Odluke o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri predsjednik opštine; pripremu planova izvršenja budžeta, završnog računa budžeta, odluke o zaduživanju Opštine Herceg Novi; raspisivanje opštinskog zajma; poslove uvođenja opštinskog samodoprinosa; pribavljanje mišljenja Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke, izvore finansiranja, nivo suficita i deficita, upravljanje dugom nastalim po osnovu datih garancija i uzetih zajmova i analizira zaduženost, uspostavlja i vodi centralnu evidenciju zarada zaposlenih u organima lokalne uprave i samouprave opštine Herceg Novi i podatke dostavlja Ministarstvu finansija, pružanje savjeta o budžetskim pitanjima potrošačkim jedinicama i organima lokalne samouprave, planiranje i uspostavljanje sistema fin. upravljanja i kontrola, izvještavanje o sprovođenju planiranih aktivnosti u uspostavljanju i razvoju sistema fin. upravljanja i kontrola, praćenje i analiza finansijskih izvještaja javnih službi čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
-Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu opštine; odobravanje, otvaranje podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; obavljanje finansijskog planiranja i upravljanje gotovinskim sredstvima; vršenje kontrole rashoda i izvršavanje budžeta; obračunavanje i isplatu zarade i naknade službenika organa i službi kao potrošačkih jedinica, vođenje centralne evidencije zarada zaposlenih i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu; upravljanje dugom i analiziranje zaduženosti; obavljanje budžetskog računovodstva i izvještavanje; priprema redovnih finansijskih izvještaja; osiguranje zaposlenih, upravljanje donacijama;
-Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
-Vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.

U okviru Sekretarijata za finansije obrazuje se posebna organizaciona jedinica, i to:
-    Odjeljenje za pripremanje, planiranje i izradu izvršenja Budžeta Opštine.

Potkategorije