Stranka uz  Zahtjev prilaže :

• Potvrdu o upisu na studijama
• Dokaz o zaradama zaposlenih u porodici
• Potrdu ili uvjerenje nadležnog organa o statusu nezaposlenih članova porodice (Biro rada Herceg-Novi, ili Poreska uprava Područna jedinica Herceg Novi)
• Potvrdu ili uvjerenje Fonda PIO o visini novčanog iznosa za korisnike penzije članova porodice
• Za studente koji studiraju u Italiji i dokaz o stambenim uslovima u kojima porodica stanuje(veličina stana/kuće, da li je stan/kuća u vlasništvu ili porodica živi u zakupljenoj kući/stanu)