Uz zahtjev stranka prilaže:

  • Zdrastvenu, pedagošku, socijalnu i psihološku dokumentaciju učenika koji se usmjerava.
  • Lične podatke o učeniku
  • Adresu stanovanja i kontakt telefon radi komunikacije sa članovima Komisije u procesu davanja stručnih nalaza.
  • Izvod iz knjige rođenih
  • Posljednje rješenje o usmjeravanju djeteta ukoliko je učenik imao rješenje o usmjeravanju nadležnog organa.