• Obrazac OPP-ND( mjesečna prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica) predaje svako pravno lice najkasnije do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec. 
  • Žiro račun 510-9068009-51, Mjesečna prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica