Поштовани посјетиоци,

Обавјештавају се сви власници непокретности на територији Општине Херцег Нови, да ће Управа локалних јавних прихода, на основу члана 87 Закона о управном поступку (“Службени лист ЦГ” бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), извршити достављање Јавним обавјештавањем, свих неуручених рјешења о утврђеном порезу на непокретности.
Будући да достављање предметног акта није било могуће извршити на један од начина прописаних члановима 84. и 85. Закона о управном поступку, ова Управа врши достављање предметног акта јавним обавјештавањем, односно објављивањем истог на огласној табли ове Управе и на интернет страници општине.
Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 (десет) дана од дана објављивања писмена.
Увид у Рјешење се може извршити лично у просторијама Управе локалних јавних прихода Општине Херцег Нови , канцеларија бр. 74.


 

Поштовани посјетиоци,

за преузимање докумената који су по количини података захтјевнији (податак у загради), предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as..  и отворите документ тек по преузимању на свој рачунар. Сва документа су у формату pdf и xls.за 2024. годину


за 2023. годину


за 2022. годину 


за 2021. годину


за 2020. годину


за 2019. годину


за 2018. годину 


за 2017. годину 

Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2017. годину


за 2016. годину 

Одлука о измјенама и допунама  Буџета Општине Херцег Нови за 2016. годину

       ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 021/16 од 11.05.2016)

Одлука о Буџету Општине Херцег Нови за 2016. годину 

       Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2016. годину

Финансијско управљање и контрола (FMC) - Kњига интерних процедура


за 2015. годину

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2015. годину

Одлука о Буџету Општине Херцег Нови за 2015 годину 

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/15 од 06.04.2015.)

Мишљење Министарства финансија на Нацрт Одлуке о Буџету за 2015. годину

Закључак о доношењу Нацрта Одлуке о Буџету за 2015. годину


за 2014. годину

Одлука о Буџету за 2014. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 40/13  од 31.12.2013. године


за 2013. годину

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине за 2013. годину и Извјештај ревизије

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2013. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/13  од 6.12.2013. године

Извјештај о остварењу буџета у периоду 1.1.2013. - 30.6.2013.
(усвојен на 12. редовној сједници Скупштине општине од 18.9.2013. године)


Одлукa о Буџету за 2013. годину

"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 02/13 од  11.01.2013.


за 2012. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2012. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 21/13 од 11.07.2013. године

Одлука о измјенама  и  допунама  Одлуке о  Буџету за 2012. годину

"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/12  од 7.12.2012. године

Одлукa о Буџету за 2012. годину

"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/12-31. од 04.03.2011. године


за 2011. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2011. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 025/12 од 1.08.2012. године

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету за 2011. годину
"Сл.лист ЦГ-ОП", бр. 037/11-84. од 09.12.2011. године

Одлука о буџету за 2011. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/11-61. од 04.03.2011 године
Образложење Одлуке о Буџету
Извршење Буџета (1.1.2010. - 31.12.2010.)


за 2010. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2010. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 022/11 од 21.06.2011 године
Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2010. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 040/10-56. од 14.12.2010 године
Образложење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету 

Одлука о Буџету за 2010. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/10-30. од 01.03.2010 године


за 2009. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2009. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 031/10-34. од 01.10.2010 године

Одлука о буџету за 2009. годину
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/09-5. од 18.02.2009. године

в.д. Секретар: Немања Јунчар

звање: специјалиста пословног менаџмента

тел/факс: 031 323-512

е-адреса:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 


Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, 21.09.2022. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, 15.06.2022. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије, Oбјављено дана 24.03.2022. године 


Извјештај о раду за 2018. годину Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 17

Секретаријат за финансије врши послове управе који се односе на:


-Израду Одлуке о нацрту буџета општине; нацрта измјена и допуна Буџета општине уз анализу захтјева потрошачких јединица за додјелу буџетских средстава, утврђивање и спровођење фискалне политике Општине; припрему извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује предсједник општине; израду Стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописивање ближег садржаја и форме захтјева за додјелу буџетских средстава; израду нацрта Одлуке о привременом финансирању; праћење коришћења одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри предсједник општине; припрему планова извршења буџета, завршног рачуна буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибављање мишљења Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капиталне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита, управљање дугом насталим по основу датих гаранција и узетих зајмова и анализира задуженост, успоставља и води централну евиденцију зарада запослених у органима локалне управе и самоуправе општине Херцег Нови и податке доставља Министарству финансија, пружање савјета о буџетским питањима потрошачким јединицама и органима локалне самоуправе, планирање и успостављање система фин. управљања и контрола, извјештавање о спровођењу планираних активности у успостављању и развоју система фин. управљања и контрола, праћење и анализа финансијских извјештаја јавних служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;
-Управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и вођење евиденције о постојећем дугу општине; одобравање, отварање подрачуна и ближе одређивање начина коришћења ових рачуна; вођење главне књиге трезора и помоћне књиге; обављање финансијског планирања и управљање готовинским средствима; вршење контроле расхода и извршавање буџета; обрачунавање и исплату зараде и накнаде службеника органа и служби као потрошачких јединица, вођење централне евиденције зарада запослених и достављање података надлежном министарству; управљање дугом и анализирање задужености; обављање буџетског рачуноводства и извјештавање; припрема редовних финансијских извјештаја; осигурање запослених, управљање донацијама;
-Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;
-Вршење и других послова из своје надлежности.

У оквиру Секретаријата за финансије образује се посебна организациона јединица, и то:
-    Одјељење за припремање, планирање и израду извршења Буџета Општине

Поткатегорије