Скупштина општине Херцег Нови на сједници одржаној 24.10. 2022. године донијела:

исти су објављени у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 053/22 од 03.11.2022. године.

У циљу обезбјеђивања јавног и транспарентног рада органа и служби локалне управе на овој страници ћемо објављивати одлуке о додјели послова и услуга и закључених уговора са правним и физичким лицима, као и појединачне одлуке и друга акта и уговоре закључене у поступку располагања општинском имовином.
(члан 138 став 1 тачка 2  Закона о локалној самоуправи , "Сл. лист РЦГ", бр. 42/03, 75/05, 13/06, "Сл. лист РЦГ", бр. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12)

Сва документа налазе се у формату .pdf и груписана су по години настанка.

Поштовни посјетиоци,

ради прегледности и лакшег праћења процеса јавних расправа, желећи да повећамо транспарентност рада органа и служби локалне управе, на овој страници сумирамо све оно што се тиче јавних расправа организованих у локалној управи. Наведене јавне расправе су поређане хронолошки, заједно са информацијама о периоду одржавања, потребним материјалима за одређене теме и  закључцима и извјештајима по њиховом окончању.
Све информације на овој страници налазе се као већ објављене вијести на општинском сајту, али овдје су све оне сакупљене на једном мјесту.

Поштовани посјетиоци,

за преузимање планова (сви у формату .pdf) који су по количини података захтјевнији, предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите план тек по преузимању на свој рачунар.


Гoдишњи план издавања енергетских дозвола за 2019 годину (pdf, 522 kB)

Локaлни еколошки акциони план општинеХерцег Нови (.pdf, 12,6MB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 31/06)

Локални план акције укључења Рома, Египћана и Ашкалија2010-2015 (pdf, 307kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 40/09)

Локални план акције у области инвалидности  2010-2015
(pdf, 331kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 08/10) 

Локални план за развој социјалних услуга за дјецу и младе 2009-2013 (.pdf, 362kB)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/09)

Акциони план за борбу против корупције у локалној самоуправи Општине Херцег Нови (2013-2014 година)
("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 39/13)

Поштовани посјетиоци,

У складу са чл. 20 став 3 Закона о финансирању политичких партија ("Сл. лист Црне Горе", бр. 42/11 од 15.08.2011, 60/11 од 16.12.2011, 01/12 од 04.01.2012, 10/14 од 26.02.2014, 25/14 од 12.06.2014), на овој страници објављиваћемо издате путне налоге Општине Херцег Нови за управљање службеним возилима.